STAPPENPLAN VOOR DE WERKGEVER

Heeft de vragenlijst u kunnen inspireren? Overweegt u om een persoon met verstandelijke handicap in dienst te nemen? Onderstaand stappenplan opent de weg naar succesvol inclusief ondernemen.

Maak een bewuste keuze

Waarom wil u overgaan tot de aanwerving van een werknemer met een verstandellijke handicap?

 • Overdenk en bepaal de juiste beweegredenen.
 • Laat ze aansluiten bij de bredere doelstellingen van uw organisatie/bedrijf.
Bouw proeftijd in

Partnership met scholen uit het Bijzonder Onderwijs, het creëren van stageplaatsen voor personen met een verstandelijke handicap, het organiseren van kennismakingsdagen tussen het bedrijf en scholen, zijn leerrijk voor alle partijen. Ze zullen u toelaten om uw organisatie voor te bereiden op een langer engagement.

Herbekijk alle pijlers van uw organisatie/bedrijf

Structuur, cultuur, systemen en menselijk kapitaal kunnen niet los van elkaar gezien worden. Een verandering in een van de pijlers heeft altijd gevolgen voor de andere componenten. Aanwerving van een werknemer met een verstandelijke handicap zal dus gepaard moeten gaan met de nodige aanpassingen aan de bedrijfsstructuur – en cultuur en aan de werksystemen.

Laat u bijstaan door experts

Leg contacten met de juiste instanties om uw te helpen met vragen rond en het uitwerken van statuten, opleidingen, financiële steun, begeleiding van werknemers met verstandelijke handicap, enz.

Vlaanderen: http://www.fegob.be/http://www.dewerkplekarchitecten.be/https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtmlwww.vdab.be

Brussel: www.vdab.behttp://www.actiris.be/emp/tabid/130/language/fr-BE/Employeur.aspx

Wallonië: https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/index.htmlwww.leforem.be

Duitstalige gemeenschap: http://www.adg.be/

Werf de juiste persoon aan
 • Definieer de meerwaarde die de tewerkstelling van een persoon met een verstandelijke handicap voor uw bedrijf/organisate kan hebben.
 • Bepaal op basis daarvan het profiel van de werknemer met verstandelijke handicap die uw bedrijf kan versterken.
 • Start een zoektocht naar de juiste persoon enkel op basis van deze criteria.
Bereid de organisatie voor
 • Voorzie tijd: inclusief ondernemen is een proces dat om de nodige tijd vraagt. Stem de organisatie erop af alvorens te starten.
 • Voorzie een gids: een centraal aanspreekpunt/contactpersoon die de werknemer met verstandelijke handicap wegwijs maakt in de organisatie en zijn vragen doorstuurt naar de juiste persoon.
 • Geef de gids de ruimte om zijn rol te vervullen want hij wordt dé referentie voor de werknemer met verstandelijke handicap.
 • De gids is bij voorkeur niet de direct leidinggevende. Dat zorgt voor verwarring bij de werknemer met verstandelijke handicap.
 • Ideaal is de aanstelling van een (1) aansturende collega voor de werknemer met verstandelijke handicap. Valt het contact met meerdere, aansturende collega’s niet uit te sluiten, voorzie dan voor iedereen een duidelijke rolverdeling.
 • Voorzie back-ups voor de direct leidinggevende en voor de gids.
 • Kondig het voornemen tot inclusief ondernemen aan in de hele onderneming en licht de intentie toe. Zo creëert u een draagvlak onder het personeel en wordt dit een gezamenlijke stap.
Verzamel informatie over de handicap van uw werknemer

Het is belangrijk om te weten welke consequenties de handicap van uw toekomstige werknemer met verstandelijke beperking heeft. Praat hierover met de werknemer zelf en roep, indien nodig, de hulp in van de jobcoach die als professional inzage kan krijgen in het medidsch dossier van de werknemer zonder dat het beroepsgeheim geschonden wordt.

Stel het meest ideale team samen

Hou rekening met de aanwezige competenties binnen het team waarin de ID-werknemer zal functioneren. Hoe zit het met de coachende vaardigheden, het geduld en de draagkracht? Herschik (vooraf) het team indien nodig. Het welslagen is ook afhankelijk van de ID-werknemer en van de concrete taken.

Pas de communicatie aan

Een werknemer met een verstandelijke handicap kan nood hebben aan een andere manier van communiceren. Bepaal in overleg met hem wat het best werkt.

 

STAPPENPLAN VOOR DE DIRECT LEIDINGGEVENDE

Organiseer/vraag opleiding

Heeft u als direct leidinggevende geen ervaring met het tewerkstellen van een persoon met een verstandelijke handicap? Ontbreekt het aan die ervaring bij de directe collega’s? Vraag dan om begeleiding. Uw directie kan hiervoor in Vlaanderen en Brussel terecht bi jde GOB’s van Fegob (www.fegob.be) en bij vdab (https://werkgevers.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtml)

Wees duidelijk

Start met een duidelijk afgelijnd en beperkt takenpakket. Communiceer dat op een heldere manier aan de werknemer met verstandelijke handicap én aan zijn collega’s. Kader de opdrachten.

Zoek samen naar de juiste werkmethode

Een mix van verbale uitleg en demo’s van de uit te voeren opdrachten lijkt vaak het efficiëntst. Zijn er hulpmiddelen of geheugensteuntjes nodig, bepaal ze dan samen met de werknemer met verstandelijke handicap. Laat hem ze mogelijk zelf ontwikkelen.

Observeer, oefen geduld en geef vertrouwen

Kijk hoe de werknemer met verstandelijke handicap zijn taken uitvoert en geef hem daarbij tijd en ruimte om zich aan te passen. Focus op zijn talenten en competenties. Vertrek vanuit een positieve houding t.o.v. het resultaat.
Geef snel feedback

Direct en frequent contact is fundamenteel om de werknemer met verstandelijke handicap bij te sturen bij het uitvoeren van zijn taken. Kader de opmerkingen of suggesties.

Werk stapsgewijs

Naarmate de werknemer met verstandelijke handicap zijn taken onder de knie krijgt, kunt u het uitbreiden en hem meer verantwoordelijkheid geven. Zorg telkens voor een kadering van de nieuwe taken.