VOOR DE WERKGEVER

Betere resultaten op het vlak van specifieke taken

Onderzoek geeft aan dat werknemers met verstandelijke handicap meer in aanmerking komen voor en beter presteren op het vlak van specifieke, welomlijnde, kort-cyclische en repetitieve taken dan werknemers zonder handicap.

Herbronning en verrijking van het bedrijf
 • Inclusief werk creëert een nieuwe dynamiek binnen de organisatie waardoor ze opnieuw in vraag gesteld moet worden. Dat leidt tot het verhelderen van kennis, expertise en gebruiken die in de hoofden van de medewerkers aanwezig zijn maar vaak niet duidelijk zijn.
 • Het doet de maturiteit van een bedrijf groeien.
 • De ‘andere’ kijk die ID-werknemers op dingen hebben, zorgt voor toegevoegde waarde. De zaken in een ander perspectief plaatsen, kan inspirerend werken.
Boost van het bedrijfsimago

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sociaal engagement zijn waarden die zowel binnen als buiten het bedrijf gewaardeerd worden.

ID-werknemers blijken trotse, gemotiveerde, loyale ambassadeurs.

VOOR DE WERKNEMER MET VERSTANDELIJKE HANDICAP

Sociaal isolement tegengaan

Leven zonder deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving resulteert in sociaal isolement. Het gebrek aan welbevinden maakt mensen ziek waardoor ze extra wegen op de sociale zekerheid.

Precaire financiële situatie vermijden

Volgens een studie van de Christelijke Mutualiteiten (CM) ligt bij invalide werknemers die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, de ziekte-uitkering gemiddeld 23% onder de armoedegrens. Tot deze groep behoren o.a. mensen met een verstandelijke handicap die kunnen en willen werken, maar nu geen toegang tot de arbeidsmarkt en de begeleidingstrajecten krijgen.

VOOR DE MAATSCHAPPIJ

Minder demografische druk op onze economie
 • De vervangingsgraad van de 50-plussers verspreid over het hele land voor de periode 2019-2024 zal 626.103 mensen bedragen. Hoewel het grootste deel hiervan ingevuld zal worden door de instroom van jongeren en verdere robotisering, zal er een aanzienlijke noodzaak aan extra werkkrachten blijven. In de ‘war for talent’ zullen bedrijven op alle mogelijke werknemers moeten kunnen inzetten.
 • Willen we in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2% (doelstelling 2020) in de leeftijdsklasse 20-64 halen tegenover 69% nu, dan zullen er ruim 244.000 extra werkende landgenoten nodig zijn.
Minder druk op de sociale zekerheid

Personen met een verstandelijke handicap blijven vaak – door gebrek aan kansen en jobdesign – in de werkloosheid hangen of evolueren naar een statuut van langdurig zieke. Om de druk van die uitkeringen op de sociale zekerheid te counteren, wil minister De Block tussen 2016 en 2018 tienduizenden langdurig zieken via een re-integratietraject opnieuw aan het werk helpen. Die quota zullen makkelijker gehaald worden indien ook personen met een (verstandelijke) handicap – dankzij ondersteuning – de weg naar het normaal economisch circuit vinden.

Aandachtspunten

De tewerkstelling van een werknemer met een verstandelijke handicap heeft meer kans op slagen indien de werkgever aandacht geeft aan de volgende punten:

Jobengineering
 • Flexibele en dynamische benadering van de overeenkomst tussen de competenties van een werknemer, zijn takenpakket en de ruimere werkcontext.
 • Verzekert dat elke werknemer op elk moment ingezet wordt op zijn sterktes. Daarvoor heeft de werkgever behoefte aan een goed zicht op het basisniveau van competenties, vaardigheden en attitudes van zijn werknemers. Wat de werknemer met een verstandelijke handicap betreft, kan het wenselijk zijn om een gedeeltelijke inzage in het medisch dossier te hebben; met respect voor de privacy van de ID-werknemer. Dat kan mogelijk via de jobcoach.
Zelfredzaamheid
 • Stapsgewijze benadering met gradueel voortschrijdende autonomie, en inachtneming van capaciteiten en limieten, creëert een positief, inclusief klimaat. Het zorgt voor een veilige context waarbinnen alle werknemers durven experimenteren.
 • Opgepast voor een té beschermende houding ten aanzien van de werknemer met een verstandelijke handicap. Het bekrachtigt hun aangeleerde hulpeloosheid.
Mensgerichtheid van de bedrijfscultuur
 • Bedrijfsvisie: alle werknemers worden, ongeacht individuele verschillen, volledig geïntegreerd en betrokken in alle aspecten van de bedrijfsvoering.
 • Mag niet enkel in de hoofden van de top (directie) bestaan. De visie moet van onderuit omarmd en uitgedragen worden.
 • Inclusie en diversiteit zitten ingebakken in het DNA van de organisatie.
Het businessmodel
 • Denk out of the box.
 • Probeer een businessplan te schrijven dat economisch levensvatbaar is en werknemers met een verstandelijke handicap actief opneemt in de bedrijfsvoering.
Het netwerk
 • Leg contacten met bestaande organisaties op het vlak van coaching, werkplekleren en begeleiding van werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
 • Deel ervaringen met andere werkgevers van mensen met een verstandelijke handicap.
 • Toon aan de buitenwereld dat het bedrijf/de organisatie werknemers met een verstandelijke handicap in dienst heeft.
 • Leg contacten met scholen uit het Bijzonder Onderwijs om toekomstige werknemers met een verstandelijke handicap te vinden en systemen uit te testen via stages.